top of page

Jeroen Felix: man van het eerste uur wat betreft Stichting Koorplein Noord-Brabant

Interview met Jeroen Felix door Jan Buil


Het is maandag 9 oktober 2023 en Jan Buil belt tegen 10:30 uur aan bij Jeroen Felix om uit zijn mond de ontstaansgeschiedenis van Stichting Koorplein Noord-Brabant te vernemen.


Ter verduidelijking van het een en ander heeft schrijver dezes de vrijheid genomen het interview te larderen met toelichtende teksten om een en ander beter te kunnen begrijpen.


Ter inleiding

Men moet 38 jaar terug in de tijd om bij de feitelijke oorsprong van Stichting Koorplein Noord-Brabant uit te komen. Op 29 april 1986 is de Stichting samenwerkingsverband Korenorganisaties Noord-Brabant opgericht. In deze stichting ligt de kiem voor Stichting Koorplein Noord-Brabant besloten.

Doelstelling van deze stichting:

De stichting heeft ten doel: de ondersteuning van de amateuristische koorzang in de provincie Noord-Brabant zoals die vorm krijgt in koren en daaraan verwante groepen, die zijn aangesloten bij de in Noord-Brabant werkzame korenorganisaties.

De stichting functioneert tevens als overlegplatform van die korenorganisaties zoals die zijn aangesloten bij de landelijke Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK).

Op 7 juni 2017 vond de transitie van VNK naar KOORNETWERK NEDERLAND plaats.


Tot de in Noord-Brabant werkzame korenorganisaties behoorden ten tijde van de oprichting van SAKO Noord-Brabant:

De bond van Amateur Opera- en Operettegezelschappen => BOOG

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging afdeling Den Bosch => NSGV Den Bosch

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging afdeling Breda => NSGV Breda

Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond => KNZV

De Nederlandse Bond van Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen => NBKZO

De Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen => KBZON

De Maatschappij ter Bevordering van Toonkunst => MBT

De Koninklijke Christelijke Zangersbond => KCZB

De Landelijke Organisatie voor Ouderenkoren => LOVOK

De Regionale Bond voor Ouderenkoren Noord-Brabant => REBO Noord-Brabant.


Namens iedere koepelorganisatie zat er een vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting, met dien verstande dat LOVOK en REBO door een persoon vertegenwoordigd werden. De voorzitter diende een onafhankelijk iemand te zijn.


De volgende zin uit de stichtingsakte - “Vervolgens verklaarde de comparant voor alle gevolgen van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.” - maakt duidelijk waarom Stichting Koorplein Noord-Brabant nog altijd statutair gevestigd is te Tilburg. In het huishoudelijk reglement van SAKO Noord-Brabant valt te lezen: “De naam kan worden afgekort tot ‘SAKO Noord-Brabant’.


Jeroen Felix:

“Elke provincie had een SAKO, met als overkoepelende én faciliterende organisatie de Stichting Nederlandse Korenorganisaties, gehuisvest aan de Drift in Utrecht.

De SNK richtte het Nationaal Kinderkoor op, dat onder leiding stond van Silvère van Lieshout, die hiervoor in dienst was bij de SNK.”


Toelichting

Dit professionele bureau (SNK), het latere UNISONO, ontwikkelde begin dit millennium door tot Kunstfactor, dat op haar beurt in januari 2013 is opgegaan in het LKCA, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst.


Jeroen Felix:

“Ruim dertig jaar geleden kende iedere provincie een stichting SAKO als overkoepelend orgaan van zangersbonden: SAKO Zeeland, SAKO Limburg, SAKO Noord-Holland, SAKO Friesland… De meeste SAKO’s zijn opgeheven, of onder een andere naam verdergegaan. Overigens bestaat de stichting SAKO Friesland vandaag de dag nog steeds!”


“De SAKO was een overlegorgaan, maar ontwikkelde zelf geen activiteiten. Er werd veel gepraat, maar hadden de koren dáár nu behoefte aan? De SNK – met haar professionele bureau – bood de koren een helpende hand in op allerlei terreinen. Wat bleef er dan nog over aan taken voor SAKO, behalve overleggen en elkaar proberen te stimuleren? Voorzitter Andries Clement concludeerde destijds glashelder: “Met praten helpen we de koren niet, dus kunnen we de stichting beter opheffen.”

Op 12 februari 2007 zijn de statuten van de Stichting samenwerkingsverband Korenorganisaties Noord-Brabant gewijzigd en was Stichting Koorplein Noord-Brabant een feit!”

“Met Tony Klaassen als voorzitter, Harry Muskens als secretaris, Jos van Elshout als penningmeester en ikzelf als bestuurslid ging de stichting voortvarend van start”, aldus Jeroen.


“Koorplein was in die beginjaren een echt goed functionerend en actief orgaan.

Het “Groene Hout”… Een initiatief van Harrie Muskens, waarbij Koorplein voor bestaande en nieuwe parochiële kinderkoren een startsubsidie beschikbaar stelt. Maar dan moest er wél sprake zijn van een volledig bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Later werd het activiteitenpakket van Koorplein breder getrokken: Toontje Hoger werd geïnitieerd met subsidie van Koorplein. ‘Toontje Hoger’ was vele jaren de mascotte van de ZomerZingKampen tijdens welke menige deelnemer naar een hoger niveau werd getild.”


“Koorplein moet een organisatie zijn die initiatief neemt en stimuleert, zodat de koorwereld geactiveerd wordt en er nieuwe initiatieven ontstaan. Goede initiatieven waren destijds dirigentencursussen, workshops en regio-bijeenkomsten.”


“En ja: Harrie Muskens († 08-07-2020) was en is nog steeds Koorplein.”


“In het begin waren we gehuisvest in een bovenruimte bij het Centrum Voor Amateurkunst (CVA) te Tilburg. Op kosten van het CVA verhuisde het kantoor en de bibliotheek van Koorplein Noord-Brabant – dankzij mijn bemiddeling – van Tilburg naar een kelder in Mariënburg in Den Bosch. Dat was een grote ruimte.”


“Ergens in 2016, of 2017 moest Koorplein wederom verhuizen. Ik heb het bestuur toen de suggestie gedaan om te vragen of er in de Abdij van Berne een ruimte beschikbaar was. En ja, dat is het uiteindelijk ook geworden.”


In 2015 nam Jeroen Felix als bestuurslid afscheid van Stichting Koorplein Noord-Brabant, omdat hij consulent vocale muziek werd bij Kunstbalie. Edith Haverkamp volgde hem op als bestuurslid.


TOEGIFT

Naar aanleiding van zijn afscheid als bestuurslid schreef Harry Muskens het volgende:


Jeroen Felix


In de jaren 1995 tot 2007 was Jeroen Felix lid van het bestuur van de Stichting SAKO Noord-Brabant (Samenwerkende Korenorganisaties), als vertegenwoordiger van de NSGV Den Bosch (Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging), een vrijwilligersbaan. Door een wijziging van de positie van SAKO, met de naamsverandering in Koorplein Noord-Brabant, kwam aan deze bestuursfunctie in 2007 een einde.

In januari 2009 werd het CVA (Centrum voor Amateurkunst) samengevoegd met het BISK, het Brabants Instituut voor School en Kunst, tot Kunstbalie. Binnen Kunstbalie heeft Jeroen Felix enkele jaren gefunctioneerd als consulent vocale muziek en in Koorplein Noord-Brabant als bestuurslid.

Eén van de activiteiten van Jeroen in dit kader van Kunstbalie en Koorplein was de uitwerking van een plan voor de verbetering van het methodisch zangonderwijs op de basisscholen. Hiervoor is echter geen subsidie verleend. Jeroen heeft ook medewerking verleend aan de aanzet voor een muziekbibliotheek voor kinder- en jeugdkoren; eerst binnen Kunstbalie in Tilburg en daarna in het Infocentrum van Koorplein in Heeswijk.


Om de kinderkoorzang extra onder de belangstelling te brengen werd in 2005 in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds de Anjer Kinderkoor Zangprijs geïnitieerd. In 2005 is deze prijs toegekend aan Jeroen Felix, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen en de wijze waarop hij daaraan als dirigent van kinderkoren in Noord-Brabant vorm en inhoud heeft gegeven. Bij deze prijsuitreiking werd de nieuwe compositie ‘Kakelbont’ van de Vlaamse componist Kurt Bikkembergs door vijf kinderkoren uitgevoerd.

Jeroen heeft in deze periode ook de realisering gestimuleerd van het project ‘Eigenland en Ginderland’, een muziektheaterproductie voor kinderen, alsmede van de driejaarlijkse kinderkoorprojecten ‘Als het groene hout er niet meer is’.


Jeroen Felix heeft halverwege het jaar 2015 zijn bestuursfunctie bij Koorplein beëindigd vanwege zijn overdosis aan vrijwilligerswerk. De balans tussen zijn betaald werk en vrijwilligerswerk was verstoord. In al zijn idealisme had hij te veel verplichtingen op zich genomen. Formeel heeft Jeroen momenteel geen verbintenis met Koorplein, maar, gevraagd of ongevraagd, is hij altijd bereid het belang van de vocale amateurkunst en in het bijzonder die van de kinder- en jeugdkoorzang te promoten. Anders gezegd: door zijn dirigentschap bij de Schola Cantorum van de Sint Jan in Den Bosch en zijn vele functies en contacten in de provincie is Jeroen een pleitbezorger van de kwalitatief goede koorzang door kinderen en jongeren.


Harrie Muskens 18 juli 201734 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page