Privacy veklaring

STICHTING KOORPLEIN NOORD-BRABANT

Privacyverklaring

Stichting Koorplein Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.koorplein.nl

Abdijstraat 49

5473 AD  Heeswijk-Dinther

Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Koorplein Noord-Brabant is de secretaris; deze is bereikbaar onder info@koorplein.nl.

1. Reden voor het vastleggen van persoonsinformatie:

         1. Onderhouden van contacten met en tussen relaties

         2. Organisatie van het jaarlijkse ZomerZingKamp

         3. Beantwoorden van vragen via het contactformulier

         4. Bemiddelen voor docenten, coaches, solisten en dirigenten

         5. Vacaturebemiddeling

         6. Inzage in het aantal websitebezoeken

2. Overzicht van de door Stichting Koorplein vastgelegde gegevens:

Stichting Koorplein verwerkt uitsluitend uw persoonsgegevens die door uzelf aan ons worden verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2.1 Contactgegevens van relaties.

           * NAW-gegevens

           * Telefoon

           * E-mailadres

           * Website

           * Functie/Organisatie (in welke hoedanigheid de relatie van belang is voor

             Stichting Koorplein Noord-Brabant

2.2 Contactgegevens van deelnemers aan het jaarlijkse ZomerZingKamp

           * NAW-gegevens

           * Telefoon

           * E-mailadres

           * Geboortedatum

           * Medische gegevens (medicijnen, dieet e.d.)

           * Wettelijke vertegenwoordiger(s)

           * Bankrekeningnummer

Dit geldt mutatis mutandis ook voor deelnemers aan korte bijeenkomsten en activiteiten.

2.3 Bezoekersgegevens in contactformulieren

           * Naam      * E-mailadres

2.4 Contactgegevens van docenten, coaches, solisten en dirigenten (door henzelf

      aangemeld)

           * Naam      * Telefoon   * E-mailadres        * Website    * CV

2.5 Contactgegevens ten behoeve van vacatures

           * Naam van koor, organisatie of instantie  * E-mailadres       * Telefoon

2.6. Informatie over bezoekers aan de website www.koorplein.nl, verkregen

               middels het plaatsen van cookies

3. Doel van het vastleggen van de gegevens:

           1. Ad 2.1: voor het organiseren van activiteiten, het verstrekken van

               informatie en het samenbrengen van partijen.

           2. Ad 2.2: ten behoeve van de organisatie van het jaarlijkse

               ZomerZingKamp.

3. Ad 2.3: ten behoeve van het beantwoorden van vragen en verzoeken.

           4. Ad 2.4:ter facilitering van behoeften van aangesloten koren en het

               Bemiddelen tussen deze beroepsgroepen.

           5. Ad 2.5: ter facilitering van invulling vacatures.

           6. Ad 2.6: voor marketingdoeleinden en statistische gegevens.

4. Bewaartermijnen gegevens:

Stichting Koorplein Noord-Brabant bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

We hanteren de volgende bewaartermijnen:

Voor de gegevens onder 2.1 en 2.4 geldt een bewaartermijn tot wederopzegging.

Voor de gegevens onder 2.2 geldt een bewaartermijn van 12 maanden na afsluiten

van het ZomerZingKamp.

Voor de gegevens onder 2.3 geldt een bewaartermijn van 7 dagen na afsluiten van het contact.

Voor de gegevens onder 2.5 geldt een bewaartermijn van 7 dagen na het vervallen van de vacature.

Voor de gegevens onder 2.6 geldt een bewaartermijn 6 maanden.

Uitzondering hierop zijn de gegevens t.b.v de belastingdienst. Hiervoor geldt een minimale bewaartermijn van 7 jaar na de laatste transactie waarvoor ze gebruikt zijn.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Stichting Koorplein Noord-Brabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus  en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Als u van mening bent dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@koorplein.nl.

6. Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Koorplein Noord-Brabant verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Koorplein Noord-Brabant gebruikt cookies of vergelijkbare technieken op deze website ten behoeve van statistische gegevens en/of marketingdoeleinden. Voor de externe partijen die hierbij nodig zijn is er een verwerkingsovereenkomst aanwezig.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Koorplein Noord-Brabant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover we beschikken, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@koorplein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, of gegevens-overdraging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak op de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, strook met nummers onderaan het paspoort), paspoort-, rijbewijs- of identiteitskaartnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 4 weken – op uw verzoek.

Stichting Koorplein Noord-Brabant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeswijk, 02.11.2018