Project 2016-2018, voortgang(dec 2017)

1. De Aanleiding – Waarom is dit project van belang?

Zingen is voor mensen een unieke kans om hun muzikale vermogens te ontwikkelen. Zingen vormt de basis voor elke muzikale activiteit, zowel instrumentaal als vocaal. Stichting Koorplein heeft als streven om zoveel mogelijk mensen goed te laten zingen. Koorplein richt zich daarbij vooral op kinderen en kinderkoorzang.
Zij organiseert activiteiten zoals workshops en studiedagen en onderhoudt contacten met dirigenten en besturen van koren.
De situatie van het zingen in de basisscholen is momenteel uiterst deplorabel. De gevolgen hiervan voor het musiceren in het algemeen en voor de kinder- en jeugdkoren in het bijzonder, zijn zorgelijk. Koorplein wil verdere afbraak voorkomen. Koorplein wil met dit project bereiken dat kinderen in Noord-Brabant weer veel en goed gaan zingen. Dit vraagt om een krachtige aanpak.
Koorplein kiest daarbij voor een projectmatige aanpak. Dit project is gestart op 1 februari 2016 en heeft een voorlopig einde op 1 november 2018.

2. Het Project – Hoe wil Koorplein verdere afbraak voorkomen

…ofwel hoe wil Koorplein het zingen bij kinderen weer populair maken. Het project valt uiteen in twee delen. Het plan richt zich op kinderkoorzang enerzijds en het stimuleren en bevorderen van het zingen op basisscholen anderzijds. De gedachte is dat, als er nu een start wordt gemaakt met de jeugd, dit over een jaar of tien en daarna zijn vruchten zal afwerpen, omdat de volgende generatie het zingen op een natuurlijke wijze zal doorgeven aan de generatie die dan weer volgt. Bovendien zal het de belangstelling om samen te zingen in koorverband doen vergroten. Zowel op korte als op langere termijn. Zo ontstaat er een olievlekwerking. Hoe wil Koorplein dit aanpakken?

Benadering via de Kinderkoren
Koorplein Noord-Brabant hanteert een indeling van de provincie in vier regio’s. In elke regio worden, na inventarisatie en gesprekken met de bestaande kinderkoren en contactpersonen, in beginsel twee projectplaatsen geselecteerd waar men bereid is volgens onderstaande uitgangspunten een koor in te richten:
– vorming van een bestuur
– instelling van een verenigings- of stichtingsvorm
– een open, algemene opstelling voor wijk of dorp
– aanstelling van een vakbekwame / bevoegde dirigent
– bereidheid om samen te werken met Koorplein Noord-Brabant
– samenwerking met de basisscholen.
In overleg met de deelnemende koren wordt een werkplan / jaarprogramma opgemaakt.
Koorplein zorgt vervolgens voor de benodigde assistentie om de voornemens te realiseren.
Voor iedere regio is er een bestuurslid van Koorplein Noord-Brabant contactpersoon.

De koren die momenteel aan het project deelnemen komen uit Oeffelt, Eindhoven, Heeswijk, Tilburg, Oisterwijk, Bavel, Breda, Terheijden en Gilze.

Benadering via de Basisscholen
Het bestuur van Koorplein heeft uitgebreid kennis genomen van de methode 123ZING voor het basisonderwijs. Waar mogelijk zal tijdens dit project, aan de hand van deze methode, een schakel gelegd worden tussen het zangonderwijs op de basisscholen en de koorvorming. De 123ZING methode combineert praktische deskundigheidsbevordering muziek voor het hele team met een toegankelijke en aansprekende digitale lesomgeving vol liedjes en muzikale lesideeën. 123ZING is voor groep één tot en met acht, voor alle leerkrachten en ook voor de kinderen en ouders thuis. Met 123ZING bouwt een school aan een muzikale voedingsbodem om muziek op een positieve en structurele manier in het schoolleven te integreren. Cultuureducatie met kwaliteit vergt deskundigheidsbevordering van leerkrachten én een doorlopende leerlijn.
123ZING helpt leerkrachten met trainingen over de zangdrempel heen. Het lesmateriaal is gemakkelijk toegankelijk via digibord, computer, tablet en mobiel.

3. Samenwerking – Koorplein kan dit niet alleen

Koorplein werkt voor dit project nauw samen met:
– Kunstbalie
– Centra voor de Kunsten (DOKE) in de provincie Noord-Brabant
– Maestro, stichting voor opleiding van koordirigenten
– Directies en besturen van basisscholen
– Dirigenten en besturen van (kinder-)koren in Noord-Brabant
– Het landelijk platform voor het belang van muziekonderwijs aan kinderen
– Zangersbonden
– (Zuster-) Organisaties voor kinderzang in Limburg, Zeeland en België
– NSGV (Nederlandse Gregoriusvereniging) van Den Bosch en Breda

4. Promotie – Hoe brengen we dit project aan de man?
Koorplein heeft een geactualiseerde adressenlijst opgesteld van alle kinder- en jeugdkoren van de provincie Noord-Brabant. Door de Koorplein-activiteiten zoals de jaarlijkse koor-
driedaagse in augustus, Studiedagen tezamen met Maestro en diverse gespreksrondes voor alle koren in de regio zijn de contacten met de koren goed te noemen.
In Berne-Heeswijk heeft Koorplein een Infocentrum ingericht met muziekuitgaven voor de kinder- en jeugdkoren, met een digitaal bestand dat vrij toegankelijk is via internet (www.koorplein.nl).
Aan alle dirigenten en besturen van deze koren, en overige geïnteresseerden, wordt meerdere keren per jaar de Koorplein Nieuwsbrief gestuurd. Via deze Nieuwsbrief en de Koorplein Website wordt aandacht besteed aan dit project.

5. Comité van Aanbeveling – Dit project wordt van harte ondersteund door:

mevr. A. Buijs – Ambassadeur van het muziekonderwijs
dhr. G. van Maasakkers – Landelijk bekende Zanger uit Brabant
dhr. D. Manneke – Vooraanstaand Componist
dhr. R. Vrijdag – Landelijk bekende Cabaretier en Zanger

6. Evaluatie – Hoe vindt de terugkoppeling plaats?

Het spreekt voor zich dat een goede terugkoppeling van alle betrokkenen van belang is om te bezien of het project heeft voldaan aan de vooraf gestelde doelstellingen. Alleen middels een goede evaluatie kan een continuïteit van het project worden gegarandeerd. Hiervoor worden formulieren ontwikkeld waarop betrokkenen aan kunnen geven hoe ze bepaalde inhoudelijke en organisatorische onderdelen hebben ervaren. De werkgroep voor dit project draagt zorg voor de uitwerking. Aansluitend aan het project volgt een schriftelijke uitwerking van de evaluatie.
Niet onbelangrijk: het project wil richtinggevend zijn voor het algeheel herstel van de kinder- zang in Nederland. Een hoge ambitie die alleen kan worden waargemaakt als het project slaagt in Noord-Brabant. Ook om die reden is een gedegen evaluatie van groot belang.